Паспорт кабінету

ПЕРЕЛIК НЕОБХIДНОЇ ДОКУМЕНТАЦIЇ

КАБIНЕТУ IНФОРМАТИКИ

Загальна нормативно правова база

 1. Закон України «Про освiту».
 2. Закон України «Про загальну середню освiту».
 3. Типовi правила внутрiшнього розпорядку для працівників державних навчально виховних закладiв України.

Документацiя кабiнету iнформатики

 1. Положення про навчальнi кабiнети.
 2. Положення про кабінет iнформатики.
 3. Паспорт кабiнету iнформатики.
 4. Правила користування кабiнетом iнформатики учнями.
 5. Графiк роботи кабiнету.
 6. Книга облiку стану навчальноометодичного забезпечення кабiнету iнформатики.
 7. Інвентарна книга матерiальних цiнностей.
 8. Картотека електронних засобiв навчального призначення (ЕЗНП).
 9. Перелiк електронних засобiв навчального призначення (ЕЗНП).
 10. Перспективний план роботи кабiнету iнформатики (на 5 рокiв).
 11. План роботи кабiнету на навчальний рiк.
 12. Наказ МОН «Про затвердження вимог до специфiкацiї НКК кабінетів інформатики та ІКТ навчання для навчальних закладів системи загальної середньої освiти».
 13. Акт уведення в експлуатацію НКК.
 14. Паспорт НКК.
 15. Схема ЛОМ класу.
 16. Схема ЛОМ школи.
 17. Копiя наказу по школi про призначення завiдуючого кабiне том iнформатики та ІКТ.

Санiтарноогiгiєнiчнi вимоги

 1. Санiтарнi норми для кабiнету iнформатики.
 2. Санiтарний паспорт кабiнету iнформатики.

Технiка безпеки та охорона працi

 1. Правила пожежної безпеки для закладiв, установ i органiзацiй системи освiти України.
 2. Правила безпечної експлуатацiї електроустановок споживачiв.
 3. Акт введення в експлуатацiю кабiнету iнформатики (оформлюється пiд час створення чи переобладнання кабiнету. До складу комiсiї також входять представники вiдповiдних органiв державного нагляду: охорони працi, пожежної безпеки, СЕС).
 4. Акт дозвiл на проведення занять у кабiнетi iнформатики, який оформлюється перед початком нового навчального року.
 5. Акт перевiрки заземлення.
 6. Правила безпеки пiд час навчання в кабiнетах інформатики навчальних закладiв системи загальної середньої освiти.
 7. Інструкцiя з охорони працi пiд час роботи в кабiнетi iнформа тики та iнформацiйноокомунiкацiйних технологiй навчання.
 8. Інструкцiя з охорони працi, пожежної безпеки пiд час проведення занять у комп’ютерному класi.
 9. Інструкцiя з пожежної безпеки в кабiнетi.
 10. Правила поведiнки в кабiнетi iнформатики школи.
 11. Правила безпеки пiд час навчання в кабiнетах iнформатики.
 12. Журнал проведення iнструктажу з технiки безпеки в комп’ютерному класi.
 13. Програма первинного iнструктажу з питань охорони працiзучнямивкабiнетi.
 14. Порядок проведення та реєстрацiї iнструктажiв з безпеки життєдiяльностi.
 15. Посадова iнструкцiя для вчителя iнформатики.
 16. Функцiональнi обов’язки вчителя iнформатики та iнформа цiйноокомунiкацiйних технологiй.
 17. Комплекси фiзкультурних пауз (зняття зорової та статичної втоми).
 18. План евакуацiї з кабiнету в аварiйних ситуацiях.
 19. Стенд з охорони працi з розмiщенням основних документiв.

Навчальноометодичне забезпечення кабiнету Викладання iнформатики

 1. Державний стандарт базової повної i середньої освiти. Освiтня галузь «Технологiя».
 2. Інформатика. Програми для загальноосвiтнiх навчальних закладiв. — Запорiжжя: Прем’єр, 2003. — 304 с.
 3. Інформатика. Програми для профiльного навчання та допрофiльної пiдготовки.— К.: BHV, 2009.
 4. Інформатика. Навчальна програма для учнiв 10–12 класiв ЗНЗ. Академiчний рiвень.
 5. Інформатика. Навчальна програма для учнiв 10–12 класiв ЗНЗ. Рiвень стандарту.
 6. Інформатика. Навчальна програма для учнiв 9 класу ЗНЗ.
 7. Навчальна програма поглибленого вивчення інформатики для учнiв 8–12 класiв ЗНЗ.
 8. Методичнi рекомендацiї щодо вивчення інформатики у 200_/200_ навчальному роцi.
 9. Перелiк навчальних програм, пiдручникiв та навчальноомето дичних посiбникiв, рекомендованих Мiнiстерством освiти i науки України, для використання в основнiй i старшiй школi загально освiтнiх навчальних закладів з навчанням українською мовою у 200_/200_ навчальному роцi.
 10. Пiдручники та навчальнi посiбники, науковоометодичнi i науковоопопулярнi журнали.
 11. Матерiали педагогiчного досвiду.
 12. Розробки урокiв та позаурочних заходiв.
 13. Інструкцiї до лабораторних та практичних робiт.
 14. Тематична картотека засобiв навчання i навчального обладднання. Скачати
 15. Методичнi рекомендацiї щодо облаштування i використання кабiнету iнформатики та iнформацiйноокомунiкацiйних технологій загальноосвiтнiх навчальних закладiв.
 16. Історiя розвитку інформатики.
 17. Стенди постiйної i змiнної експозицiї, таблицi.

Стенди

Постiйної експозицiї:

 • державна символiка;
 • портрети видатних учених галузi;
 • правила поведiнки учнiв у кабiнетi;
 • розклад роботи кабiнету;
 • правила безпеки життєдiяльностi;
 • правила протипожежної безпеки;
 • основнi етапи розвитку галузi з обов’язковим видiленням здобуткiв української науки i технiки;
 • довiдковi матерiали, перелiк основних клавiатурних командних комбiнацiй тощо (у виглядi плакатiв i таблиць);
 • схемаЛОМкабiнету;
 • схема ЛОМ навчального закладу;
 • зразки апаратних складових обчислювальних систем. Змiнної експозицiї:
 • матерiали до тем, що вивчаються;
 • матерiали про вчених;
 • матерiали про новiтнi розробки в галузi iнформацiйнооко мунiкацiйних технологiй;
 • результати експериментальної i дослiдницької роботи учнiв;
 • кращi роботи учнiв.

(Матерiали експозицiй змiнюються пiд час переходу до вивчен ня нової теми.)

Позаштатнi ситуацiї

 1. Порядок надання першої допомоги.
 2. Дiї в позаштатних ситуацiях.

Оплата працi

 1. Порядок подiлу класiв на групи пiд час вивчення окремих предметiв у загальноосвiтнiх навчальних закладах.